Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok ALFONS s.r.o.

Ustanovenia a vymedzenie pojmov

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom c. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Občiansky zákonník“), zákonom c. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady c.
priestupkoch v znení neskorších predpisov (dalej len „Zákon o ochrane spotrebitela“), ako aj ostatnými všeobecne
právnymi predpismi Slovenskej republiky a vztahuje sa na tovar (dalej len „Tovar“) dodaný Predávajúcim Kupujúcemu za
nimi uzavretej zmluvy, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady / zo
„Reklamácie“).
je obchodná spolocnost ALFONS s.r.o., so sídlom Haanova 6, 851 04 Bratislava, IČO 47872811, DIČ
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 100306/B.
spotrebiteľ, ktorý od predávajúceho zakúpil tovar.
podmienky
vykazuje zjavné vady už pri dodaní, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu odovzdaný v poškodenom transportnom obale, oprávnený Tovar neprevziat. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia
Predávajúceho (ak sú na to splnené podmienky) . Kupujúci je však vždy povinný o takej vade Tovaru alebo jeho obalu
predávajúcim alebo s príslušným prepravcom na mieste protokol, v ktorom bude Tovar a taká jeho vada popísaná, inak
nemôže vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení Tovaru uznať.
zodpovednosť za vady sa nevztahuje na:
poškodenie Tovaru osobou inou ako Predávajúci alebo osoby, za ktorých konanie nesie Predávajúci zodpovednosť,
Tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach,
zaobchádzanie,
starostlivosti o Tovar,
montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie Tovaru,
ošetrovanie Tovaru,
montáž.
záruky a zodpovednosti za vady (právo na bezplatnú záručnú opravu, výmenu za bezvadný Tovar, vrátenie kúpnej
zanikajú aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácie s
akéhokoľvek neodborného zásahu do Tovaru osobou inou ako Predávajúcim alebo inou oprávnenou osobou. Všetky
prípade, že do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie práv zo záruky / zodpovednosti za vady podľa tohto
zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a ak nejde
použitý tovar, zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2
zákonníka).
na Tovar je 24 mesiacov, pokiaĺ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny Tovar, a plynie odo dna prevzatia
predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu,
dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka). Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov (§ 620
Občianskeho zákonníka) a Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Použité veci sú zo
Predávajúceho vždy viditeľne označené ako použité a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe.
uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedˇ Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa
nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynút záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru (§ 627
zákonníka). To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
oprávnený pre vady Tovaru odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom a
ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, ked je mu doručené písomné oznámenie
odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť
jej základe poskytli.
pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne další tovar ako dar, je na Kupujúcom, či
ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné
vady. Ak však Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne Kupujúceho pri ponuke daru
upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je
Kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie
od zmluvy (vrátenie penazí), je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, co podla zmluvy dostal, t.j. aj
tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
i. Predávajúci neručí za opravu či výmenu tovaru bez rizika straty programov a dát. Za zálohovanie dát a
programov inštalovaných alebo umiestnených na tovare zodpovedá výhradne Kupujúci a Predávajúci
nemôže v tomto smere niest zodpovednost za žiadne vzniknuté škody. Predávajúci odporúča svojim
zákazníkom, aby svoje dáta primeraným spôsobom a v krátkych opakujúcich sa lehotách zálohovali, aby tak
minimalizovali nebezpečenstvo vzniku škody vyplývajúcej zo straty dát na ich strane.
j. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej
dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátit všetko, čo si
na jej základe poskytli.
3. Vybavenie reklamácie
a. Reklamácia sa uplatňuje na prevádzke Predávajúceho, Furdekova 6, 851 04 Bratislava. Ak však Kupujúci
využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre úcely
záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predávajúci, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste
pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.
b. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie Tovaru, v ktorom
dostatočne označí Kupujúceho, Tovar i vady Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 8 Zákona o ochrane
spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho formou elektronickej pošty a
zároveň Kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie
(reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
c. Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určit
spôsob vybavenia reklamácie ihned, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote,
ktorá nesmie byt dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V
prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu
zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12
mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať
výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i
stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2
písm. n) Zákona o ochrane spotrebitela). Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe,
náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša
Predávajúci bez ohladu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže
zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatnit znova; počas vykonávania odborného
posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dna znova
uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnut.
d. Predávajúci je povinný vybavit reklamáciu a ukončit reklamačné konanie jedným z nasledujúcich
spôsobov:
a) odovzdaním opraveného Tovaru,
b) výmenou Tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny Tovaru,
d) vyplatením primeranej zlavy z ceny Tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.
e. V situácii, ked je Tovar potrebné zaslat Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak,
aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu
krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Pri predkladaní Tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložit doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázat, že
Tovar bol kúpený u Predávajúceho,
b) je potrebné, aby Tovar splnal všetky podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v tomto reklamačnom
poriadku, alebo v záručnom liste (Tovar musí byt fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou,
mat neporušené plomby atd.),
c) v prípade, že si Kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej
zákonom, je potrebné predložit originál záručného listu,
d V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu prevádzky Predávajúceho
(vid kontaktujte nás/), zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru,
pokladničný blok, obal) a rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie. Rozhodujúci dátum na lehotu
plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Predávajúci odporúča
Kupujúcemu zasielaný Tovar poistiť, Predávajúci totiž nemôže zodpovedať za akékoľvek poškodenie Tovaru
pri jeho preprave. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
g Predávajúci alebo určená osoba po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom
alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim na prevzatie (opraveného alebo neopraveného v prípade
zamietnutia reklamácie) Tovaru a/alebo reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode Tovar
a/alebo reklamačný protokol doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
h Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o
zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika
braná do úvahy.
i Ak ide o vadu, ktorú možno odstránit, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O
spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstránit (§ 622
ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo
ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci
môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí
závažné tažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
j Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstránit, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívat ako tovar bez
vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie penazí) (§
623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od
zmluvy (vrátenie penazí) aj vtedy, ak ide síce o odstránitelnú vadu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave Tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch
predchádzajúcich opravách. Kupujúci má tiež právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy
(vrátenie penazí) aj vtedy, ak ide síce o odstránitelné vady, avšak Kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec
riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z
nich bráni v riadnom užívaní.
k Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, Kupujúci má právo na výmenu Tovaru
alebo vrátenie penazí (odstúpenie od zmluvy).
l Ak ide o neodstránitelnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na
primeranú zľavu z ceny Tovaru.
m Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie penazí), záleží na
Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám
jednostranne meniť.
4. Ostatné ustanovenia
a. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa
s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
b. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnost 1.5.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto
reklamačného poriadku.
4. Záručné listy
Značky a kategórie Tovarov, ku ktorým slúži daňový doklad (faktúra) zároveň ako záručný list: