Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ALFONS s.r.o.
1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky  (dalej tiež len ako „podmienky“ alebo „všeobecné
obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru:
na webovej stránke www.eservisdom.sk
Termín „predávajúci“ používaný v týchto podmienkach označuje spolocnosť ALFONS s.r.o., so sídlom:
Haanova 6, 851 04 Bratislava, ICO 47872811, DIC 2024133265
2. Pri objednávaní cez internet kupujúci uvedie nasledujúce údaje:
Ak kupujúci nakupuje ako súkromná osoba, uvedie meno, priezvisko a adresu. Súčasne uvedie telefónne
číslo a e-mail. V prípade, že kupujúci uvedie svoje ICO, predpokladá sa, že nakupuje ako podnikateľ.
3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o
vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je
povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných
predávajúcim. Po odoslaní objednávky bude objednávka kupujúceho spracovaná predávajúcim a na e-mail
kupujúceho bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky
kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke
špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke
www.eservisdom.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.
O stave objednávky sa môže kupujúci informovat telefonicky na našom tel. čísle označenom v kontaktoch.
4. Dodanie tovaru predávajúci uskutočnuje počas pracovných dní od 9:00 - 18:00 na našej predajni,
doručované zákazky - konkrétny čas dodania - kupujúceho bude v každom jednotlivom prípade informovat
kuriér
5. Ak tovar doručuje zmluvný prepravca, udeľuje kupujúci predávajúcemu právo odovzdať tomuto
prepravcovi nutné minimum osobných údajov kupujúceho pre bezproblémové doručenie tovaru (meno,
priezvisko, adresa, telefón).
6. Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň daňovým dokladom / o
zaplatení tovaru/ v prípade platby na dobierku.
7. Kupujúci, ktorý tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má v súlade so
zákonom možnost aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto
lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu
najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo
ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol
dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo
posledného kusu,
Kupujúci má právo po prevzatí v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšat obdobným spôsobom
ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a
funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar
použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v
konkrétnom prípade inak). Ak sa kupujúci rozhodne tovar vrátiť, je oprávnený použiť na to formulár určený na
odstúpenie od zmluvy, ktorý je v prílohe č. 1 týchto podmienok. Zakúpený tovar kupujúci zašle spolu s
dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie, a to v lehote 14
dní odo dna odstúpenia od zmluvy, ibaže predávajúci výslovne navrhne, že si tovar príde prevziať. Kupujúci
pri vrátení tovaru zašle tovar nepoškodený vrátane všetkej dokumentácie, príslušenstva, obalu apod.
Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri
primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabránit, t.j. ktoré
nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení
od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým
predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim
účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že
bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom
poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podla osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo
tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátit z dôvodu ochrany zdravia alebo z
hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
d) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na financnom trhu, ktorý
predávajúci nemôže ovplyvnit a ku ktorému môže dôjst počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
e) predaj tovaru, ktorý môže byt vzhladom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
tovarom;
f) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie zacalo s
výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto
súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpenie od kupnej zmluvy
8. Cena je vždy potvrdená priamo v potvrdení o prijatí objednávky, ktoré je dorucené na e-mail kupujúceho.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky
akcie platia do vypredania zásob, pokial pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
9. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
10. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou,
prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovat tovar pri jeho
prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdit svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou
službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovat priamo u pracovníka kuriérskej služby.
Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o
prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého
bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a
plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
11. Kupujúci má právo zrušit objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to
prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku predávajúci považuje za
zrušenú. Pri zrušení objednávky kupujúci uvedie meno, priezvisko, e-mail, číslo objednávky a popis
objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky
súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v
lehote 14 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
12. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci
bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o
možnostiach dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnut možnost dodania náhradného tovaru
a odstúpit od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení
objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý
pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.
13. Predávajúci má právo zrušit objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie
je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej na stránke www.eservisdom.sk alebo týmito podmienkami
alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokial sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom
plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
Ak, kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar čast alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka
vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.
14. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom
rozsahu s nimi súhlasí.
15. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnost
písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej
stránke www.eservisdom.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.10.2014. Predávajúci si
vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
16.Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
16.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje
meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSC, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
16.2. Zákazník resp. dotknutá osoba (dalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje
predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a dalšej
komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plnit zmluvu so zákazníkom a preto ju
nebude možné so zákazníkom ani uzavriet. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie
daňového dokladu, predzmluvné vztahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky
alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.
16.3. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (dalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných
systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa
odseku 17.1. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 17.2. týchto podmienok. Predávajúci sa
zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi
predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpecí bezodkladne likvidáciu osobných údajov
zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník
odvolat kedykolvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu
zákazníkom predávajúcemu.
16.4. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovat a zmeniť po prihlásení sa na stránke
www.shoppie.sk
16.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať
výlučne na účely uvedené v odseku 17.2. týchto podmienok.
16.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje
spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
16.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v
súlade s dobrými mravmi a bude konat spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným
právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
16.8. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovat
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v
rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov
nepostupuje podla § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podla § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplnujúce informácie, ktoré sú s ohladom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov
potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava
osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podla § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti
súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne
záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o
následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.
16.9. Pri vydaní rozhodnutia podla odseku 8.14. je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné
doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.
16.10. Právo zákazníka podla odseku 16.9. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z
osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené
práva a slobody iných osôb.
16.11. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho
marketingu bez jej súhlasu, a žiadat ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku,
alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.
16.12. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u
predávajúceho kedykoľvek namietat voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podla § 10 ods. 3 písm.
a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byt v konkrétnom prípade
takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že
námietka zákazníka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník
namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihned, ako to okolnosti dovolia.
16.13. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u
predávajúceho kedykolvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho
právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadat predávajúceho o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
predávajúci je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní
rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje
zákazníka v lehote podla odseku 16.20. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný
zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci
predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vztahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým
vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.
16.14. Ak zákazník uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadost sa považuje za podanú podľa
tohto zákona; žiadost podanú elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch
dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byt zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a
kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis zákazníka; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať
zákazníkovi,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu
odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
16.15. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
16.16. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatni´t zákonný
zástupca.
16.17. Ak zákazník nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
16.18. Žiadost zákazníka podľa odseku 16.8., 16.9. 1/, 3/ až 6, a odseku 16.11. až 16.13. vybaví predávajúci
bezplatne.
16.19. Žiadost zákazníka podľa odseku 16.9. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá
nemôže prekročit výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje
inak.
16.20. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 16.18. a 16.19. najneskôr
do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
16.21. Obmedzenie práv zákazníka podľa odseku 17.10. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne
oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
16.22. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje
zákazníka.
Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podla zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších právnych predpisov spolocnosti ALFONS s.r.o., so sídlom: Haanova 6, 851 04 Bratislava,
ICO 47872811, DIC 2024133265 s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a údaje
o zakúpenom tovare v rámci objednávky, druhej strane prevádzkovateľovi internetovej stránky
www.heureka.sk za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať
písomnou formou.